fbpx

A MAITRE PHILIPPE
SAINT THOMAS D’AQUIN, DOCTEUR DE L’ÉGLISE
(Oeuvre authentique, 1273)
Editions Louis Vivès, 1857
Reprise par le Père Philippe Dupont osb, 2008
Édition numérique, http://docteurangelique.free.fr,
Les œuvres complètes de saint Thomas d’Aquin
Sancti Thomae de Aquino
De motu cordis
ad magistrum Philippum de Castro Caeli
[69884] De motu cordis Quia omne quod movetur, necesse est habere motorem, dubitabile videtur quid moveat cor, et qualis motus eius sit. Non enim videtur eius motus esse ab anima. Ab anima enim nutritiva non movetur, animae enim nutritivae opera sunt generare, alimento uti, et augmentum et diminutio: quorum nullum motus cordis esse videtur. Et anima quidem nutritiva etiam plantis inest; motus autem cordis animalium proprius est. Neque sensitivae animae motus esse videtur, sed nec intellectivae, intellectus enim et sensus non movent nisi mediante appetitu: motus autem cordis involuntarius est. Sed neque naturalis esse videtur. Est enim ad contrarias partes: componitur enim ex pulsu et tractu; motus autem naturalis ad unam partem est, ut ignis sursum, et terrae deorsum. Dicere autem motum cordis esse violentum, est omnino extra rationem. Manifeste enim hoc motu subtracto, moritur animal, nullum autem violentum conservat naturam. Videtur quidem igitur hic motus maxime naturalis esse, vita enim animalis et hic motus se inseparabiliter consequuntur. Dicunt autem quidam hunc motum naturalem esse non ab aliqua particulari natura intrinseca animali, sed ab aliqua natura universali, vel etiam ab intelligentia. Sed hoc ridiculum apparet. In omnibus enim rebus naturalibus propriae passiones alicuius generis vel speciei aliquod principium intrinsecum consequuntur. Naturalia enim sunt quorum principium motus in ipsis est. Nihil autem est magis proprium animalibus quam motus cordis; quo cessante, perit eorum vita. Oportet igitur inesse ipsis animalibus aliquod principium huius motus. Adhuc, si aliqui motus corporibus inferioribus ex natura universali causentur, non semper eis adsunt: sicut in fluxu et refluxu maris apparet quod consequitur motum lunae, et secundum ipsum variatur. Motus autem cordis semper adest animali. Non igitur est ab aliqua causa separata tantum, sed a principio intrinseco. Dicunt igitur alii principium huius motus in animali esse ipsum calorem, qui per spiritus generatos movet cor. Sed hoc irrationabile est. Illud enim quod est principalius in aliqua re, oportet esse causam. Principalius autem videtur esse in animali motus cordis et magis contemporaneum vitae, quam quaecumque alteratio secundum calorem. Non igitur alteratio secundum calorem est causa motus cordis, sed magis e converso motus cordis est causa alterationis secundum calorem. Unde et Aristoteles dicit in Lib. de motu Anim.: oportet quod futurum est movere, non alteratione tale esse. Item animal perfectum, quod est movens seipsum, maxime accedit ad similitudinem totius universi: unde et homo qui est perfectissimum animalium, dicitur a quibusdam minor mundus. In universo autem primus motus est motus localis, qui est causa alterationis et aliorum motuum. Unde et in animali magis videtur motus localis esse alterationis principium, quam e converso. Unde et Aristoteles in octavo Physic., hanc similitudinem sequens, dicit quod motus est ut vita quaedam natura existentibus omnibus. Adhuc, quod est per se, prius est eo quod est per accidens. Primus autem motus animalis est motus cordis; calor autem non movet localiter nisi per accidens: per se enim caloris est alterare, per accidens autem movere secundum locum. Ridiculum igitur est dicere, quod calor sit principium motus cordis, sed oportet ei assignare causam quae per se possit esse principium motus localis. Principium igitur huius considerationis hinc oportet accipere quod, sicut Aristoteles dicit in octavo Physic., quorumcumque principium motus in seipsis est, haec natura dicimus moveri. Unde animal quidem totum natura ipsum seipsum movet; corpus tamen eius contingit et natura et extra naturam moveri. Differt enim secundum qualem motum quod movetur eveniat, et ex quali elemento constet. Cum enim animal movetur deorsum, quidem est motus eius naturalis et toti animali et corpori, eo quod in corpore animalis elementum grave praedominatur. Cum autem animal movetur sursum, est quidem naturalis motus animali, quia est a principio intrinseco ipsius quod est anima; non tamen est naturale corpori gravi; unde et magis fatigatur animal in hoc motu. Motus autem secundum locum in animalibus causatur ex appetitu et apprehensione sensitiva vel intellectiva, ut Aristoteles docet in tertio de anima. In aliis quidem animalibus totus processus motus naturalis est: non enim agunt a proposito, sed a natura: naturaliter enim et hirundo facit nidum et aranea telam. Solius autem hominis est a proposito operari, et non a natura. Sed tamen cuiuslibet suae operationis principium naturale est. Quamvis enim conclusiones scientiarum speculativarum et practicarum non naturaliter sciat, sed ratiocinando inveniat, prima tamen principia indemonstrabilia sunt ei naturaliter nota, ex quibus ad alia scienda procedit. Similiter ex parte appetitus, appetere ultimum finem, qui est felicitas, est homini naturale, et fugere miseriam; sed appetere alia non est naturale, sed ex appetitu ultimi finis procedit in appetitum aliorum: sic enim est finis in appetibilibus, ut principium indemonstrabile in intellectualibus, ut dicitur in secundo Physic. Sic igitur et cum motus omnium aliorum membrorum causentur ex motu cordis, ut probat Aristoteles in Lib. de Mot. Anim., motus quidem alii possunt esse voluntarii, sed primus motus qui est cordis, est naturalis. Oportet autem considerare quod motus sursum est naturalis igni eo quod consequitur formam eius: unde et generans, quod dat formam, est per se movens secundum locum. Sicut autem formam elementi consequitur aliquis motus naturalis, nihil prohibet et alias formas alios motus naturales sequi. Videmus enim quod ferrum naturaliter movetur ad magnetem, qui tamen motus non est ei naturalis secundum rationem gravis et levis, sed secundum quod habet talem formam. Sic igitur et animal inquantum habet talem formam quae est anima, nihil prohibet habere aliquem motum naturalem; et movens hunc motum est quod dat formam. Dico autem motum naturalem animalis eum qui est cordis: quia, ut Aristoteles dicit in Lib. de motu Anim., existimandum est constare animal quemadmodum civitatem bene legibus rectam. In civitate enim quando semel stabilitus fuerit ordo, nihil opus est separato monarcho quem oporteat adesse per singula eorum quae fiunt, sed ipse quilibet facit quae ipsius ut ordinatum est, et fit hoc post hoc propter consuetudinem. In animalibus autem idem hoc propter naturam fit: et quia natum est unumquodque sic constantium facere proprium opus, ut nihil opus sit in unoquoque esse animam, scilicet inquantum est principium motus, sed in quodam principio corporis existente alia quidem vivere, eo quod adnata sunt, facere autem proprium opus propter naturam. Sic igitur motus cordis est naturalis quasi consequens animam, inquantum est forma talis corporis, et principaliter cordis. Et forte secundum hunc intellectum aliqui dixerunt motum cordis esse ab intelligentia, inquantum posuerunt animam ab intelligentia esse, sicut Aristoteles dicit motum gravium et levium esse a generante, inquantum dat formam quae est principium motus. Omnis autem proprietas et motus consequitur aliquam formam secundum conditionem ipsius, sicut formam nobilissimi elementi, puta ignis, consequitur motus ad locum nobilissimum, qui est sursum. Forma autem nobilissima in inferioribus est anima, quae maxime accedit ad similitudinem principii motus caeli. Unde et motus ipsam consequens simillimus est motui caeli: sic enim est motus cordis in animali, sicut motus caeli in mundo. Sed tamen necesse est motum cordis a motu caeli deficere sicut et principiatum deficit a principio. Est autem motus caeli circularis et continuus, et hoc competit ei inquantum est principium omnium motuum mundi: accessu enim et recessu corpus caeleste imponit rebus principium et finem essendi, et sua continuitate conservat ordinem in motibus, qui non sunt semper. Motus autem cordis principium quidem est omnium motuum qui sunt in animali; unde Aristoteles dicit in tertio de Part. Anim. quod motus delectabilium et tristium et totaliter omnis sensus hinc incipientes videntur, scilicet in corde, et ad hoc terminari. Unde ad hoc quod cor esset principium et finis omnium motuum, habet quemdam motum non quidem circularem sed similem circulari, compositum scilicet ex tractu et pulsu; unde Aristoteles dicit in tertio de Anim., quod movens organice est ubi est principium et finis idem. Omnia autem pulsu et tractu moventur; propter quod oportet sicut in circulo manere aliquid et hinc incipere motum. Est etiam motus iste continuus durante vita animalis, nisi inquantum necesse est intercidere morulam mediam inter pulsum et tractum, eo quod deficiat a motu circulari. Per hoc igitur de facili solvuntur quae in contrarium obiici possunt. Neque enim dicimus motum cordis esse naturalem cordi inquantum est grave vel leve, sed inquantum est animatum tali anima; et duo motus qui videntur contrarii sunt quasi partes unius motus compositi ex utroque, inquantum deficit a simplicitate motus circularis, quem tamen imitatur inquantum est ab eodem in idem. Et sic non est inconveniens si quodammodo sit ad diversas partes, quia et motus circularis aliqualiter sic est. Neque etiam oportet quod causetur ex apprehensione et appetitu, quamvis causetur ab anima sensitiva; non enim causatur ab anima sensitiva per operationem suam, sed inquantum est forma et natura talis corporis. Motus autem progressivus animalis causatur per operationem sensus et appetitus; et propter hoc medici distinguunt operationes vitales ab operationibus animalibus, et quod animalibus cessantibus remanent vitales, vitalia appellantes quae motum cordis concomitantur. Et hoc rationabiliter. Vivere enim viventibus est esse, ut dicitur in secundo de Anim.: esse autem unicuique est a propria forma. Hoc autem differt inter animam et principium motus caeli, quod illud principium non movetur neque per se neque per accidens, anima autem sensitiva etsi non moveatur per se, movetur tamen per accidens: unde proveniunt in ipsa diversae apprehensiones et affectiones. Unde motus caeli semper est uniformis, motus autem cordis variatur secundum diversas apprehensiones et affectiones animae. Non enim affectiones animae causantur ab alterationibus cordis, sed potius causant eas; unde in passionibus animae, utputa in ira, formale est, quod est ex parte affectionis, scilicet quod sit appetitus vindictae; materiale autem quod pertinet ad alterationem cordis, utpote quod sit accensio sanguinis circa cor. Non autem in rebus naturalibus forma est propter materiam, sed e converso, ut probatur in secundo Physic., sed in materia est dispositio ad formam. Non igitur propter hoc aliquis appetit vindictam quia sanguis accenditur circa cor, sed ex hoc aliquis est dispositus ad iram; irascitur autem ex appetitu vindictae. Quamvis autem aliqua variatio accidat in motu cordis ex apprehensione diversa et affectione, non tamen ista variatio motus est voluntaria, sed involuntaria, quia non fit per imperium voluntatis. Dicit enim Aristoteles in Lib. de causa Mot. Anim., quod multoties apparente aliquo, non tamen iubente intellectu, movetur cor et pudendum, et huius causam assignat quoniam necesse est alterari naturali alteratione animalia; alteratis autem partibus, haec quidem augeri, haec autem detrimentum pati, ut iam moveantur et permutentur natis haberi permutationibus invicem. Causae autem motuum caliditas et frigiditas, quae de foris et intus existentes naturales. Et praeter rationem utique facti motus dictarum partium, idest cordis et pudendi, alteratione incidente fiunt. Intellectus enim et phantasia factiva passionum afferunt, ut concupiscentiae, irae et huiusmodi, ex quibus cor calescit et infrigidatur. Et haec de motu cordis ad praesens dicta sufficiant.
Comme tout ce qui se meut a nécessairement un moteur, on peut mettre en question si le coeur se meut et quelle est la nature de son mouvement, puisqu’il semble que ce n’est pas l’âme qui en est le principe. En effet, le coeur n’est pas mû par l’âme nutritive, puisque ses fonctions sont la génération, l’alimentation, la croissance et la décroissance, ce qui n’appartient nullement au mouvement du coeur, puisque cette âme se trouve dans les plantes.
Le mouvement du coeur est le propre des animaux. Ceci n’est pas davantage l’effet de l’âme sensitive ou intellectuelle, parce que l’intellect et le sentiment ne se meuvent que par le moyen du désir et que le mouvement du coeur est involontaire. Il n’est pas naturel puisqu’il se fait en sens opposés, puisqu’il consiste en allées et venues. Or le mouvement naturel se fait toujours dans le même sens, comme le feu, par exemple, qui s’élève toujours et la terre qui tend toujours en bas. Et dire que le mouvement du coeur est forcé et contre nature, est tout-à-fait irrationnel. Car il est évident que si on arrête ce mouvement l’animal meurt, puisque rien de forcé ne tend à la conservation de la nature. Il semble, au contraire, que ce mouvement est tout-à-fait naturel, puisque la vie de l’animal et ce mouvement sont inséparablement unis. Mais on dira que ce mouvement est naturel, non à cause d’une nature particulière intrinsèque à l’animal, mais par une nature universelle ou par l’intelligence; mais ce raisonnement est absurde. En effet, les passions propres à un genre ou à une espèce d’être naturel, ont un principe intrinsèque. On appelle être naturel ceux dont, le principe du mouvement est en eux-mêmes. Or, il n’y a rien de propre aux animaux comme le mouvement du coeur, lequel, s’il vient à s’arrêter, occasionne la mort. Il s’ensuit donc qu’il y a dans les animaux quelque principe de ce mouvement. En outre, si la nature universelle produit quelque mouvement dans les corps inférieurs, ils ne l’ont pas toujours, comme il est facile de le voir pour le flux et le reflux de la mer, qui sont subordonnés au mouvement de la lune et varient selon ses phases, tandis que le mouvement du coeur est continuel chez l’animal: il ne vient donc pas uniquement d’une cause séparée, mais de quelque principe intrinsèque. D’autres disent que le principe de ce mouvement est la chaleur, qui étant excitée par l’esprit, met le coeur en mouvement. Mais c’est mal raisonner. Car ce qu’il y a de plus particulier dans un objet, doit être une cause; or, ce qui est le plus particulièrement principe dans l’animal, paraît être le mouvement du coeur; de même, ce qui est le plus intimement associé à la vie plutôt que toute espèce d’altération occasionnée par la chaleur; donc l’altération produite par la chaleur n’est pas la cause du mouvement du coeur, mais c’est plutôt le mouvement du coeur qui est la cause de cette altération. D’où vient que le Philosophe dit, dans son traité du Mouvement des animaux: “Il est nécessaire que ce qui doit donner le mouvement ne vienne pas d’une altération.” De plus, l’animal parfait, qui se meut lui-même, est celui qui a le plus de ressemblance avec l’universalité des êtres. C’est ce qui a fait dire de l’homme, qui est le plus parfait des animaux, qu’il est un petit monde. Or, le premier mouvement de l’univers est le mouvement local, lequel est la cause de l’altération ainsi que des autres mouvements : de telle sorte que le mouvement local paraît être, plus que toute autre cause, celle de l’altération dans les animaux. Aussi le Philosophe, en argumentant toujours d’après cette ressemblance, dit dans le huitième livre de son traité de Physique, que le mouvement est comme une espèce de vie, pour tous les êtres naturels.
Ensuite, ce qui existe en soi est antérieur à ce qui existe par accident; or, le premier mouvement de l’animal est celui du coeur, tandis que la chaleur n’imprime de mouvement local que par accident. Car le propre en soi de la chaleur est l’altération, et le mouvement local n’est que son produit par accident. Il est donc irrationnel de prétendre que la chaleur est le principe du mouvement du coeur. Cherchons donc à lui assigner une cause, qui puisse être par elle-même le principe du mouvement local. Nous la trouverons dans celle que lui donne le Philosophe, au huitième livre de son traité de Physique: “Le mouvement de tous les êtres a son principe en eux-mêmes; c’est ce qui fait dire qu’ils se meuvent naturellement.” L’animal se meut tout entier, à la vérité, naturellement, mais il se fait quelquefois néanmoins que son corps est mû naturellement et contre nature. Cette distinction consiste dans la différence de son mouvement et des éléments dont il est composé. Car quand il se meut vers la terre, ce mouvement est également naturel à tout l’animal, ainsi qu’à son corps, parce que l’élément qui a de la gravité et lequel tend naturellement vers la terre est prédominant dans le corps de l’animal. Lorsqu’il, se meut en haut, ce mouvement lui est bien naturel aussi, parce qu’il procède d’un principe qui lui est intrinsèque qui est l’âme; mais il n’est pas cependant naturel à un corps grave, ce qui fait que cet exercice lui cause une plus grande fatigue. La cause du mouvement local des animaux est produite par le désir ou la crainte sensitive ou intellectuelle, ainsi que l’enseigne Aristote dans le  troisième livre du traité de l’âme. Ainsi donc, dans les autres animaux, le principe du mouvement est naturel car ils n’agissent pas avant réflexion mais naturellement et par l’instinct. Par exemple, l’hirondelle fait sen nid naturellement et l’araignée sa toile. L’homme seul agit avec réflexion et non par nature, sans que, pour cela, le principe de toutes se actions cesse d’être naturel. Car bien qu’il n’ait pas une connaissance naturelle des conséquences des sciences pratiques et spéculatives, et qu’il n’y parvienne qu’à l’aide du raisonnement, il a cependant la connaissance des premiers principes qui ne peuvent être prouvés, au moyen desquels il parvient à en découvrir d’autres. De même, sous le rapport des tendances, le désir de sa dernière fin, qui est le bonheur et la crainte des souffrances, est naturel à l’homme. Mais il ne lui est pas naturel de désirer autre chose, sinon que pour arriver à sa dernière fin. Car la fin dans les objets de ses désirs est comme un principe qu’on ne peut démontrer, dans les choses intellectuelles, comme il est écrit au deuxième livre du traité de Physique d’Aristote. Ainsi donc, le mouvement de tous les autres membres, ayant son origine dans le mouvement du coeur, comme le prouve le Philosophe dans son traité du Mouvement des animaux, les autres mouvements peuvent bien être réfléchis, mais le premier, qui est celui du coeur, est naturel.
Il faut donc faire attention que le mouvement d’ascension est naturel au feu, parce qu’il en revêt la forme par ce moyen, d’où vient que le générateur qui donne la forme est un moteur local en soi et comme un mouvement naturel prend la forme d’un élément, il n’y a pas d’obstacles à ce que d’autres formes suivent d’autres mouvements naturels. Car nous voyons que le fer s’approche de l’aimant bien que ce mouvement ne lui soit pas naturel, par les lois de plus ou moins de pesanteur, mais par la raison de sa forme. Et de même l’animal, en tant qu’ayant cette forme, qui est l’âme, ne trouve pas d’obstacle à avoir un mouvement naturel, et le principe de ce mouvement est ce qui donne la forme. Or, je dis que ce mouvement de l’animal est le mouvement du coeur, parce que, comme dit Aristote dans son traité du Mouvement des animaux, il faut regarder un animal comme une ville sagement et régulièrement organisée. Car, une fois que l’ordre est bien établi dans une ville, elle n’a pas besoin d’un chef particulier, qui veille à tout ce qui s’y passe; parce que chacun s’occupe de ce qui le concerne, ainsi qu’il a été réglé, et cela se fait ensuite à cause de l’habitude qui en a été donnée. Les animaux le font naturellement, et parce que chacun d’eux est habitué à suivre ses instincts, il n’est pas nécessaire qu’il ait une âme, c’est-à-dire en tant que principe du mouvement, mais que d’autres vivent dans un principe qui est dans leur coeur, parce qu’ils sont nés avec l’aptitude à faire ce qui leur est naturel. Ainsi donc le mouvement du coeur est naturel, comme conséquence de l’âme, en tant qu’elle est la forme d’un tel corps et principalement du coeur. C’est peut-être en ce sens, que quelques-uns ont prétendu que le mouvement du coeur dépend de l’intelligence, comme le Philosophe dit dans le huitième livre du traité de Physique, que “le mouvement des corps lourds et légers dépend du générateur, en tant qu’il donne la forme, qui est le principe du mouvement.” Or, toute espèce de propriété et de mouvement reçoit une forme proportionnée à sa nature, comme la forme du plus noble des éléments ; le feu, par exemple, reçoit le mouvement vers le lieu le plus noble, qui est haut. Mais la forme la plus noble chez les êtres inférieurs, est l’âme qui a le plus de conformité avec le principe du mouvement du ciel. En sorte que le mouvement qui a cette ressemblance, a une parfaite conformité avec le mouvement du ciel. Il en est du mouvement du coeur de l’animal comme du mouvement du ciel dans le monde. Mais il faut que le mouvement du coeur dépende de celui du ciel, comme l’effet de sa cause. Le mouvement du ciel est circulaire et perpétuel, ce qui lui est indispensable à sa qualité de principe de tous les mouvements du monde. Car la période d’un corps céleste donne aux êtres le principe et la fin de leur existence; et la régularité, de son cours imprime la loi aux mouvements qui ne sont pas perpétuels. Le mouvement du coeur est le principe de tous ceux qui sont dans l’animal. C’est pourquoi le Philosophe dit dans le troisième livre des Parties des animaux, que “le mouvement de la joie et de la tristesse et en un mot, tous les sens semblent naître de cette source et aboutir à ce terme.” Tellement qu’à cause que le coeur est le principe et la fin de tous les mouvements de l’animal, il lui faut un mouvement qui n’est pas circulaire, mais qui semble l’être, c’est-à-dire consistant en allée et en venue. C’est pourquoi le Philosophe dit dans le troisième livre de l’Âme, que “le moteur est organique, là ou le principe et la fin sont les mêmes.” Tous les mouvements se font d’allée et de venue, aussi faut-il nécessairement qu’il y ait quelque chose qui ait un mouvement circulaire, d’où part le mouvement.
Il est encore perpétuel tant que vit l’animal, à moins qu’il ne faille un léger intervalle entre l’allée et la venue, qui interrompe le mouvement circulaire. Nous puisons dans ces observations une réponse aux objections qu’on peut nous opposer. Car nous ne disons pas que le mouvement du coeur lui soit naturel, en vertu des lois de la gravité, ou en tant qu’il est animé d’une telle âme. Et ensuite, deux mouvements contraires, en apparence, sont comme les deux fractions d’un seul mouvement composé de l’un et de l’autre, en tant qu’il s’éloigne de la simplicité du mouvement circulaire, tout en l’imitant néanmoins, et tant que son point de départ et sa fin ont le même centre; par conséquent, on ne doit pas s’étonner qu’il s’étend à plusieurs parties, parce qu’il en est toujours ainsi de toute espèce de mouvement circulaire… II n’est pas nécessaire, non plus, qu’il procède de l’attrait ou de la crainte, malgré qu’il vienne de l’âme sensitive. Car il n’est pas produit par le fait de l’âme sensitive, mais en tant qu’elle est la forme et la nature de tel corps. Le mouvement progressif animal a sa cause dans l’attrait des sens; c’est pourquoi les médecins distinguent l’action vitale de l’action animale et prétendent que l’action vitale survit à celle-ci. Et c’est avec raison qu’ils donnent le nom de force vitale à celle qui est unie au mouvement du coeur, laquelle venant à cesser, la vie cesse également. Car “la vie est l’être des substances animées,” comme il est dit au deuxième livre du traité de l’Âme. En effet, l’être d’une chose vient de sa forme propre. Mais cela diffère du principe du mouvement du ciel et de l’âme, car ce principe ne se meut pas en soi, ni par accident. Et quoique l’âme sensitive n’ait pas de mouvement en soi, elle est mue, néanmoins, par accident, ce qui fait son attrait ou sa répugnance. De là vient que le mouvement du ciel est uniforme et que celui du coeur varie selon les affections et les répugnances de l’âme. Car les premières ne sont pas occasionnées par les altérations du coeur, elles en sont plutôt la cause. En sorte que, dans les passions de l’âme, par exemple, dans la colère, ce qui vient de l’affection, est formel, c’est-à-dire qu’il produit le désir de la vengeance, et ce qui appartient au mouvement du ‘coeur est matériel, par exemple, en faisant affluer le sang au coeur.
Dans les objets naturels, la forme n’est pas en rapport avec la matière, mais en sens opposé, comme cela est prouvé dans le troisième livre du traité de Physique d’Aristote, car la matière n’a qu’une disposition à la forme. Ce n’est donc pas à cause que le sang afflue au coeur, qu’on est porté à la vengeance, mais parce qu’on est enclin à la colère; on ne se met en colère que par le désir de la vengeance. Ainsi, quoique l’affection ou la haine produise quelque variation dans les mouvements du coeur, elle n’est pas volontaire, mais irréfléchie, parce qu’elle n’est pas le résultat du raisonnement. En effet, le Philosophe dit, dans son traité de la Cause de la mort des animaux, “qu’il arrive souvent que le coeur et les parties honteuses sont émus, sans aucune participation de l’intellect,” et il en donne la raison: “C’est que, dit-il, il est nécessaire que les animaux soient troublés par une altération naturelle; et quand leurs sens sont troublés, il faut que cette altération augmente ou diminue, et qu’il y ait déjà mouvement et altération, pour que les sens soient excités entre eux.” Le froid et la chaleur animale, qui existent naturellement au-dehors et au-dedans du corps, indépendamment du raisonnement, sont toujours les causes du mouvement des parties du corps dont nous avons parlé, c’est-à-dire du coeur et des parties sexuelles, lorsqu’arrive une altération. Car l’imagination et l’intelligence allument les passions, telles que la concupiscence et la colère, ou autres semblables, qui glacent ou enflamment le coeur.
Nous en avons dit assez sur le mouvement du coeur.
Fin du trente-quatrième opuscule de saint Thomas d’Aquin, sur le mouvement du coeur.

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *